Stadt I  Stadt II  Stadt III  Stadt IV  Stadt V  Stadt VI  Stadt VII  Stadt VIII  Stadt IX  Großstadthallig  Sandy 


Stadt V   76 x 117 cm